GEBRUIKERSVOORWAARDEN CLUBER B.V.

Gevestigd te Gladiolusstraat 15a, 3051LD Rotterdam

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76175480

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. App: de mobiele applicatie en/of mobiele Website van Cluber.
 2. Account: de persoonlijke overzichtspagina van een Member op de Website en/of App, welke pagina toegankelijk is na registratie en nadat de Member zich op de Website of App heeft ingelogd.
 3. Activiteit: het bezoek, locatie, evenement alsmede iedere andere activiteit of faciliteit waartoe het Membership toegang biedt.
 4. Betalingsbewijs: het bewijs waaruit blijkt dat een betaling is verricht, bijvoorbeeld een afschrift van bank of creditcard.
 5. Member: de natuurlijke persoon die een Account bij Cluber heeft geregistreerd.
 6. Membership: het Cluber lidmaatschap dat tegen periodieke betaling recht geeft op het gebruik van de Cluber actie van de aangesloten horecaondernemingen.
 7. Membership Fee: de vergoeding die een Member per periode van 30 dagen aan Cluber verschuldigd is.
 8. Cluber: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cluber B.V., gevestigd aan de Gladiolusstraat 15a, 3051LD, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76175480.
 9. Inchecken: het via de Website of de App inchecken bij Cluber aangesloten horecaonderneming.
 10. Horecaonderneming: een bij Cluber aangesloten bedrijf dat Activiteiten onder het Membership aanbiedt.
 11. Website: de website van Cluber welke bereikbaar is via https://cluber.nl

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het Membership, evenals iedere deelname aan Activiteiten en ieder gebruik van het Account, de Website of de App door de Member.
 2. Indien een of meerdere bepalingen uit deze gebruikersvoorwaarden nietig of ongeldig blijken te zijn dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De nietige of ongeldige bepalingen worden in dat geval door Cluber vervangen door nieuwe bepalingen welke zoveel mogelijk het doel en de strekking van de te vervangen bepalingen zullen benaderen.

ARTIKEL 3. MEMBERSHIP

 1. Het Membership houdt in dat de Member, tegen betaling van de Membership Fee, gebruik kan maken van de Activiteiten van Horecaondernemer zoals vermeld op de Website of App.
 2. Per persoon kan één Membership worden aangevraagd. Het is dus niet mogelijk om meerdere Memberships per persoon te bezitten.

ARTIKEL 4. AANBOD EN ACTIVITEITEN

 1. Het aanbod van Horecaondernemers en Activiteiten waarvan gebruik kan worden gemaakt met het Membership kan van tijd tot tijd wisselen. Dit geldt ook voor de beschikbare tijden en het aantal Activiteiten dat beschikbaar is voor Members.
 2. Het Membership geeft recht op het gebruik van Activiteiten van Horecaondernemers binnen Nederland. Indien een Member gebruik wilt maken van de Activiteiten van Horecaondernemers die buiten Nederland gevestigd zijn, dient de Member contact op te nemen met de klantenservice van Cluber.

ARTIKEL 5. GEBRUIK MAKEN ACTIVITEITEN

 1. Het Membership biedt Members de mogelijkheid om gebruik te maken van Activiteiten bij verschillende Horecaondernemers. Het is Cluber toegestaan om een maximum te verbinden aan:
  1. het aantal Activiteiten waaraan de Member per dag kan deelnemen;
  2. het maandelijkse aantal Activiteiten waaraan een Member met een Membership kan deelnemen;
  3. het aantal Activiteiten per periode van 30 dagen waaraan een Member per maand bij dezelfde Sportaanbieder kan deelnemen. Het gaat hier om het totaal aantal deelgenomen Activiteiten, niet het soort Activiteiten;
 2. De Member kan via de Website of de App inchecken bij een Horecalocatie voor een  Activiteit. 

ARTIKEL 6. GEBRUIK MAKEN VAN  ACTIVITEITEN

 1. Het Membership is persoonsgebonden en niet-overdraagbaar. De Member moet zich daarom altijd bij de Horecaondermer kunnen legitimeren. derhalve is de Member ertoe gehouden om een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit in zijn of haar account te uploaden, zodat de Horecaondernemer kan verifiëren of het Membership wordt gebruikt door de daartoe gerechtigde persoon. Onder een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit wordt verstaan een authentieke en persoonlijke pasfoto van de Member.
 2. Toegang tot een bepaalde Activiteit verkrijgt de Member door zijn deelname in de App te registreren. Hierdoor wordt de deelname van de Member aan de Activiteit geregistreerd. Dit proces wordt hierna genoemd: “inchecken”.
 3. De Member kan gebruik maken van de Activiteit op het moment dat de Member heeft ingecheckt via de App.
 4. Inchecken voor Activiteiten kan alleen als dit binnen het tijdsblok valt waarin de Horecaondernemer de Activiteiten aanbiedt. 
 5. Alle Activiteiten kunnen gebruikt worden zonder bijbetaling. Het kan voorkomen dat voor gebruik van exclusieve Activiteiten, zoals shotjes, hapjes, cocktails etc. een kleine bijdrage wordt gevraagd. Dit wordt aangegeven op de Website en/of de App.

ARTIKEL 7. HUISREGELS

 1. Members verklaren zich door het gebruik van het Membership akkoord met de huisregels van de bezochte Horecaondernemer, hoe dan ook genaamd, en dient de instructies van de medewerk(st)er(s) en het management van de Horecaonderneming op te volgen. De huisregels liggen doorgaans ter inzage op de locatie of zijn terug te vinden op de website van de betreffende Horecaondernemer.
 2. De medewerk(st)er(s) en het management van de Horecaondernemer hebben het recht om een Member, die zich niet houdt aan de geldende (huis)regels en onderhavige algemene voorwaarden, te verzoeken de betreffende Horecalocatie te verlaten en indien gewenst ook van een toekomstig bezoek uit te sluiten. De Member heeft in dat geval geen recht op restitutie van betalingen die reeds gedaan zijn voor het Membership. De Horecaondernemer is gehouden Cluber hierover te informeren, waarbij Cluber het recht heeft om de Member bij meerdere overtredingen uit te sluiten van verder gebruik door blokkering van de betreffende App en het Account van de Member. De Member heeft in geval van uitsluiting van bezoek of blokkering van de App en het Account geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutiebetalingen die reeds gedaan zijn voor het Membership.

ARTIKEL 8. DIEFSTAL, VERLIES, MISBRUIK OF FRAUDE

 1. Indien de Member vermoedt dat de App en/of het Account gebruikt wordt zonder zijn instemming, dient de Member Cluber onmiddellijk in te lichten per e-mail: hello@cluber.nl. Cluber zal de App en/of het Account in dat geval blokkeren.
 2. Indien Cluber vermoedt dat er met de App en/of Account wordt gefraudeerd of een poging daartoe wordt ondernomen, dan zal de betreffende App en/of het Account worden geblokkeerd.
 3. Cluber kan de kosten die ontstaan door frauduleus of oneigenlijk gebruik verhalen op de Member.
 4. Cluber aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de Member lijdt, welke schade het gevolg is van verlies, diefstal, verduistering of oneigenlijk gebruik van de App en/of het Account. De door de Member gebruikte App en/of Account is strikt persoonlijk en kan slechts op één smartphone tegelijkertijd worden gebruikt. De in de account geüploade pasfoto dient van voldoende kwaliteit te zijn, zodat de Horecaondernemer kan verifiëren of het Membership wordt gebruikt door de daartoe gerechtigde persoon.

ARTIKEL 9. ZICHTTERMIJN

 1. Cluber biedt nieuwe Members de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen na het activeren van het Membership kosteloos te ontbinden. Wanneer de Member gebruik maakt van een gratis proefperiode, dan geldt de begindatum van deze gratis proefperiode als datum waarop de zichttermijn ingaat.
 2. Indien de Member binnen 14 dagen na activatie van het Membership gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, dient de Member dit via e-mail: hello@cluber.nl aan Cluber kenbaar te maken.
 3. Cluber zal de Member vervolgens binnen 14 dagen het factuurbedrag naar rato aan de Member restitueren. Indien de Member geen gebruik heeft gemaakt van het Membership, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de Member wel gebruik heeft gemaakt van het Membership, dat wil zeggen: de Member heeft minimaal aan één Activiteit deelgenomen, dan heeft de member geen recht op restitutie van het factuurbedrag
 4. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Members, dat wil zeggen: Members die het Membership voor de eerste maal activeren en dus niet op de heractivatie van reeds bestaande, gepauzeerde Memberships. Cluber behoudt zich het recht voor om Members te weigeren of een Membership te beëindigen, indien Cluber vermoedt dat de betreffende Member herhaaldelijk gebruik maakt van de zichttermijn (misbruik).

ARTIKEL 10. DUUR EN OPZEGGING

 1. Het Membership is een abonnement dat wordt aangegaan voor onbepaalde duur en dat telkens tegen het einde van de lopende facturatieperiode van 30 dagen kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 10 dagen.
 2. Opzegging geschiedt via de Website of App. Indien een Member nalaat het Membership tijdig en met inachtneming van de geldende opzegtermijn op te zeggen, begint er na afloop van de lopende facturatieperiode weer een nieuwe facturatieperiode van 30 dagen waarna het Membership eindigt.
 3. De Member kan in het Account op ieder gewenst moment zien hoe lang de huidige facturatieperiode van 30 dagen nog duurt.
 4. Nadat de Member het Membership heeft opgezegd, blijven de gegevens van de Member opgeslagen in het systeem gedurende 12 maanden na het eindigen van het Membership. Gedurende deze 12 maanden heeft de Member de mogelijkheid om het abonnement eenvoudig te heractiveren, doordat zijn persoonsgegevens nog zijn opgeslagen. Indien de Member het Membership niet binnen 12 maanden heractiveert, worden de Account en de daarmee samenhangende persoonsgegevens automatisch verwijderd. Wel kan Cluber het telefoonnummer en het e-mailadres van de Member geanonimiseerd opgeslagen houden voor analytische doeleinden.
 5. Een Membership kan op iedere dag van de maand worden ge(her)activeerd. Het (her)activeren van het Membership geschiedt door het via de App of Website bestellen van het Membership en het betalen voor de eerste termijn van 30 dagen. Betaling geschiedt door middel van iDeal of creditcard.
 6. Members kunnen direct na het (her)activeren gebruik maken van de Activiteiten van bij Cluber aangesloten Horecaondernemers.
 7. Indien de Member wil dat de gegevens na opzegging direct worden verwijderd, dan kan de Member daartoe een verzoek per e-mail bij Cluber indienen. Cluber zal aan een dergelijk verzoek uiterlijk binnen een maand gevolg geven.

ARTIKEL 11. PRIJZEN EN BETALING

 1. Voor het Membership is de Member telkens per 30 dagen de Membership Fee aan Cluber verschuldigd. Voor verschillende gebieden/steden gelden verschillende maandelijkse tarieven. Cluber brengt aan de Member het tarief in rekening van de stad c.q. het gebied waar de Member het meeste gebruik maakt van zijn Membership. Cluber behoudt zich het recht voor om de Membership Fee aan te passen indien blijkt dat een Member vaker in een andere stad gebruik maakt van Activiteiten, dan de stad waaronder de Member zich heeft aangemeld.
 2. Cluber behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. Cluber zal de Member schriftelijk op de hoogte brengen van een voorgenomen prijswijziging. Indien een Member niet akkoord wenst te gaan met een voorgenomen prijswijziging, dient de Member het Account op te zeggen vóór de datum waarop de prijswijziging in werking treedt en met inachtneming van geldende afspraken omtrent opzegging die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.
 3. Betaling voor het Membership is alleen mogelijk door middel van betaling met creditcard of iDeal via de Website of App. Bij betaling van de eerste termijn geeft de Member tot nadere opzegging aan Cluber toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De incasso van de verschuldigde Membership Fee geschiedt telkens per 30 dagen.
 4. Indien de verschuldigde Membership Fee niet kon worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening stond op het moment van afschrijving of doordat de Member onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Member de betaling voor een periode storneert, wordt het verdere gebruik van het Membership geblokkeerd. De Member kan via het Account de verschuldigde kosten voor het Membership alsnog betalen en eventueel een alternatieve betaalwijze kiezen. De Member blijft alle vervallen termijnbetalingen echter verschuldigd tot het moment dat het Membership conform de voorwaarden wordt stopgezet.
 5. Members kunnen de betaalmethode wijzigen in het Account. Aan een wijziging van de betaalmethode zijn mogelijk administratiekosten verbonden. Deze administratiekosten zullen duidelijk van te voren worden vermeld. Wijzigingen zullen bij de eerstvolgende betaalperiode effectief zijn met inachtneming van een termijn van een week.
 6. De Member ontvangt telkens per periode een digitale factuur in het Account.

ARTIKEL 13. PROMOTIES, PROEFPERIODES EN VRIENDENKORTING

 1. Cluber biedt regelmatig promoties aan voor nieuwe Members waarbij een korting geldt voor de eerste maand(en) van het Membership. Deze promoties zijn niet beschikbaar voor bestaande Members en restitutie of vergoeding vanwege niet gebruikte of gemiste promoties is niet mogelijk.
 2. Cluber kan tijdelijk gratis proefperiodes aanbieden waarbij nieuwe Members het Membership voor een aangegeven periode gratis kunnen gebruiken. Voorwaarde voor het gebruik van een proefperiode is dat de nieuwe Member een volledig Account inclusief betaalgegevens aanmaakt via de Website of App. Na afloop van de proefperiode wordt deze automatisch omgezet in een betaalde Membership. Voor afloop van de proefperiode kan de nieuwe Member het Membership via de Website of App met onmiddellijke ingang stopzetten, indien een automatische verlenging niet gewenst is. Alle overige voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap gelden onverkort ook voor de gratis proefperiode. Deze gratis proefperiodes zijn niet beschikbaar voor bestaande Members en restitutie of vergoeding vanwege niet gebruikte of gemiste proefperiodes is niet mogelijk.
 3. Cluber Members ontvangen een unieke persoonlijke vriendenlink die gedeeld kan worden met vrienden, kennissen en familie via o.a. e-mail, Facebook of WhatsApp. Iedereen die zich via deze vriendenlink aanmeldt voor het Membership ontvangt een eenmalige korting op de eerste Membership Fee. De Member wiens vriendenlink is gebruikt, ontvangt als dank voor het aanbrengen van een nieuwe Member een vriendenkorting. Deze vriendenkorting wordt verrekend met de betaling van de eerstvolgende Membership Fee. De hoogte van deze kortingen wordt door Cluber op haar website vermeld.
 4. De vriendenkorting wordt automatisch verwerkt en is alleen van toepassing indien de aangebrachte Member nog niet eerder bij Cluber geregistreerd stond als Member. Een aangebrachte Member kan slechts één vriendenlink gebruiken, indien meerdere vriendenlinks zijn ontvangen, dan wordt de korting alleen toegekend aan de Member verbonden aan de voor de aanmelding gebruikte vriendenlink. Deze korting kan niet gecombineerd worden met andere kortingen en promoties.
 5. De maximale vriendenkorting die een Member per termijn van 30 dagen kan ontvangen, is de hoogte van één termijnbetaling voor het Membership. De vergoeding wordt nooit in contanten uitbetaald, maar zal altijd in mindering gebracht op de termijnbetaling.
 6. De vriendenkorting wordt verrekend nadat de nieuwe Member de eerste termijn heeft betaald en alleen als het Membership niet direct na de eerste termijn wordt beëindigd. Indien het Membership door de aangebrachte Member tijdens de eerste periode wordt opgezegd of ontbonden, vervalt de vriendenkorting.

ARTIKEL 13. GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN APP

 1. Members kunnen na iedere Activiteit een review schrijven welke op de Website en/of App wordt geplaatst. Kwetsende, grove of anderszins ongepaste reviews worden door Cluber verwijderd.
 2. De Website en de App bevatten sociale elementen die Members in staat stellen samen horecalocaties te bezoeken. Members kunnen zoeken naar andere Members en met elkaar in contact treden. Members die met elkaar in contact zijn getreden kunnen elkaars Check-ins bekijken en elkaar uitnodigingen sturen om aan bepaalde Activiteiten deel te nemen.
 3. Op de Website en de App worden bij de Horecaondernemer reviews getoond en bij de beschikbare Activiteiten wordt aangegeven welke Members bij deze Activiteiten hebben ingecheckt. Bij deze vermeldingen worden de naam en de profielfoto van Members getoond. Indien de Member niet zichtbaar wenst te zijn dan moet in het Account de instelling ‘anoniem’ worden geselecteerd.
 4. Het uploaden van een profielfoto in het Account is verplicht. Deze profielfoto wordt gebruikt ter identificatie van Members door de Horecaondernemers bij het inchecken. De profielfoto moet authentiek, persoonlijk en herkenbaar zijn. In het geval een profielfoto niet aan deze eisen voldoet, zal de Horecaondernemer of Cluber de Member hierop wijzen. In dat geval dient de Member een nieuwe profielfoto te uploaden via de Website of App. Indien de Member de profielfoto niet aanpast aan de gestelde richtlijnen, na hierop te zijn gewezen, behouden Cluber en de Horecaondernemer zich het recht voor de Member te weigeren aan Activiteiten deel te nemen.

ARTIKEL 14. KLACHTENREGELING

 1. De Member gaat rechtstreeks een overeenkomst met Cluber aan betreffende het gebruik van het Membership. Cluber heeft op haar beurt overeenkomsten gesloten met Horecaanbieders ten aanzien van gebruik van de Activiteiten van Horecaondernemers. Door enkele gebruikmaking van het Membership of de Activiteiten van een Horecaondernemer, treedt de Member niet in overeenkomst met de Horecaondernemer.
 2. In geval van klachten kan de Member zich altijd wenden tot Cluber. Daarnaast kan de Member zich tot Cluber wenden in geval van een geschil met een Horecaondernemer of met vragen over restitutie van abonnementsgelden.
 3. Klachten met betrekking tot Horecaondernemers, de dienstverlening of producten van Cluber, het gebruik van de App, het Account of de Website dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of via e-mail bij de klantenservice van Cluber te worden gemeld.
 4. Het correspondentieadres van de klantenservice van Cluber is: Gladiolusstraat 15a, 3051LD Rotterdam. Het e-mailadres is: hello@cluber.nl.
 5. Klachten kunnen tot uiterlijk 15 dagen na het voorval worden gemeld. Indien de termijn van 15 dagen is verstreken vervalt het recht om te klagen. Members worden verzocht een klacht duidelijk te omschrijven en eventuele bewijzen mee te sturen. Cluber zal zich inspannen iedere klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid op te lossen.

ARTIKEL 15. PRIVACY

 1. Cluber neemt de eisen en richtlijnen voor zorgvuldig handelen zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht. Members verklaren zich akkoord met de opslag van gebruiksgegevens en persoonlijke informatie door Cluber.
 2. Cluber is gerechtigd de door haar opgeslagen persoonsgegevens te gebruiken voor de uitvoering van het Membership en voor marketing-doeleinden.
 3. Cluber gebruikt de persoonsgegevens van de Member uitsluitend voor de eigen bedrijfsvoering en stelt deze gegevens niet ter beschikking aan andere partijen.
 4. De Member gaat er mee akkoord om via e-mail en social media of op andere wijze (bijvoorbeeld een bericht via de App) relevant nieuws en aanbiedingen van Cluber te ontvangen. De Member kan zich via de Account uitschrijven voor ieder van deze informatievoorzieningen.
 5. Cluber maakt op haar Website gebruik van cookies. Voor een volledig gebruik van de Website van Cluber is toestemming van de Member voor het gebruik van cookies noodzakelijk.
 6. Voor een volledig overzicht van de wijze waarop Cluber omgaat met de privacy van haar Members en bezoekers zie: https://cluber/nl-nl/privacy.

ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van Clubert strekt zich slechts uit tot de correcte uitvoering van door haar gesloten overeenkomsten, meer in het bijzonder het Membership.
 2. In geval van een toerekenbare tekortkoming van Cluber in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van een met de Member gesloten overeenkomst, is Cluber slechts gehouden tot alsnog nakoming van de voor Cluber uit de overeenkomst met de Member voortvloeiende verplichtingen alsmede het betalen van een vergoeding naar rato voor de periode waarin de Member als gevolg van deze toerekenbare tekortkoming geen gebruik heeft kunnen maken van de diensten van Cluber. De hoogte van deze vergoeding zal in alle gevallen beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat de Member gedurende deze periode aan Cluber heeft betaald op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 3. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Cluber of diens ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van Cluber voor schade, zowel direct als indirect, uit hoofde van enige overeenkomst of levering van zaken of diensten, uitgesloten.
 4. Cluber aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, die de Member lijdt voor, tijdens of na dan wel als gevolg van een bezoek aan een locatie en/of deelname aan een Activiteit van een Horecaondernemer, daaronder mede begrepen letselschade of schade als gevolg van inkomstenderving. Gebruik van de door aangesloten Horecaondemers aangeboden Activiteiten is uitdrukkelijk voor eigen risico van de Member.

ARTIKEL 17. WIJZIGINGEN EN VINDPLAATS

 1. Cluber heeft het recht deze gebruikersvoorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.
 2. Tenzij anders vermeld, treden de gewijzigde voorwaarden na publicatie en/of kennisgeving aan de Member in werking. De gewijzigde voorwaarden treden in de plaats van de voorgaande versie van de algemene voorwaarden. Indien de Member de nieuwe voorwaarden niet wenst te aanvaarden, is de Member gerechtigd de overeenkomst met Cluber op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging op grond van deze bepaling geschiedt schriftelijk per e-mail aan: hello@cluber.nl.
 3. De laatste nieuwe versie van de gebruikersvoorwaarden treft men telkens aan op de Website van Cluber. Daarnaast zijn deze voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Op verzoek stuurt Cluber de Member kosteloos een exemplaar van haar gebruikersvoorwaarden toe.

ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle betrekkingen tussen de Member, de Horecaondernemer en/of Cluber is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die niet volgens de klachtenprocedure van artikel 15 kunnen worden opgelost, en welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Cluber, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Cluber met de Member of de Horecaondernemer kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.
.